Kandidacijska komisija izvoljena na 32. seji Upravnega in nadzornega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Iga vas, objavlja

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IGA VAS 2018

KANDIDACIJSKA KOMISIJA

Kandidacijska komisija je bila imenovana dne, 01.12.2017, na 32. seji upravnega in nadzornega odbora PGD Iga vas in je bila formalno pravno urejena na 1. seji komisije dne, 05.01.2018, v naslednji sestavi:

1.  Romana Zakrajšek, predsednica kandidacijske komisije

2. Sonja Debeljak, podpredsednica kandidacijske komisije

3. Aleš Lekan, član kandidacijske komisije

FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijska komisija na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilnem Občnem zboru PGD Iga vas v letu 2018 razglaša, da izbira predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Iga vas.

1. Predsednik PGD Iga vas

Kandidat za predsednika društva je lahko vsak polnoleten član PGD Iga vas, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

Kandidat za predsednika mora imeti strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje PGD.

Predsednik PGD je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje PGD v skladu s Statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru.

2. Poveljnik PGD Iga vas

Kandidat za poveljnika društva je lahko vsak polnoleten član PGD Iga vas, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

Kandidat za poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

Poveljnik je strokovno operativni vodja PGD za izvajanje nalog gasilske službe. Poveljnik je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru.

3. Predsednik in dva člana Nadzornega odbora PGD Iga vas

Kandidat za predsednika in kandidati za člane Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora, ki jih določa Statut PGD Iga vas.

Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Občnemu zboru.

SPLOŠNA DOLOČBA

Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.

Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkciji do roka, določenega v razpisu. S soglasjem se kandidat zavezuje za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije, za katero kandidira.

MANDATNO OBDOBJE

Mandat funkcionarjev in članov organov PGD Iga vas je 5 let in traja od izvolitve v letu 2018 do razrešitve v letu 2023.

PREDLAGATELJI KANDIDATOV

Kandidate za predsednika PGD Iga vas lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD Iga vas.

Kandidate za poveljnika PGD Iga vas lahko predlaga skupina 5 operativnih članov PGD Iga vas.

Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik  skladu s Statutom PGD Iga vas. Za kandidata za namestnika predsednika društva veljajo enaka določila kot za predsednika.

Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik v skladu s Statutom PGD Iga vas. Za kandidata za namestnika poveljnika društva veljajo enaka določila kot za poveljnika.

PREDSTAVITEV KANDIDATOV

Kandidati za predsednika in poveljnika PGD Iga vas morajo predstaviti vizijo PGD za mandatno obdobje 2018-2023, ter načrt izvedbe programa PGD.

Kandidati za predsednika PGD Iga vas morajo predstaviti tudi kandidate za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora.

Kandidati za poveljnika PGD Iga vas morajo predstaviti kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva.

Predstavite kandidatov se lahko opravijo na članskem sestanku in volilnem Občnem zboru.

POGOJI IN ROK ZA KANDIDIRANJE

Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti:

– Izjavo oz. pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo, s katerim se zavezuje, da bo funkcijo, za katero kandidira sposobno in vestno izpolnjeval in

– Podpisno listo članov, ki njegovo kandidaturo podpirajo.

Vloge morajo kandidati poslati na naslov društva: PGD IGA VAS, Iga vas 4, 1386 Stari trg pri Ložu ali oddati osebno, najkasneje do vključno 22.01.2018.

Vloge oddajte v ZAPRTI KUVERTI s pripisom »NE ODPIRAJ, VOLITVE PGD IGA VAS 2018«.

Prispele vloge po tem datumu, Kandidacijska komisija ne bo obravnavala.

Obrazce za pisno soglasje k kandidaturi in podpisno listo članov podpore k kandidaturi lahko dobite na romana.zakrajsek@gmail.com ali v pisarni gasilskega doma PGD Iga vas.

V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Kandidacijska komisija bo na podlagi prejetih vlog preverila ali kandidat izpolnjuje pogoje za kandidirano funkcijo iz uradnih evidenc PGD Iga vas.

 

Iga vas, 05.01.2018

 

Predsednica Kandidacijske komisije:

Romana Zakrajšek.

 

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IGA VAS 2018